محمد شیباني ازبک (زیږېنه ۸۵۵ ق. /۸۳۰ ؛ مړېنه ۹۱۶ ق. /۸۸۹ لمرېز کال.) د الشیباني ازبکانو (شيبانیان) شاهي کورنۍ موسس وو. د هغه نوم او نسب د محمد خان شاهبخت څخه و، او د شیبک خان، شاهي بيگ خان، الشیباني خان او شاهبخت خان په نامه هم پېژندل کېده.

محمد شیباني، د استاد کمال الدین بهزاد اثر

سرچینېسمول