فارور ټاپوګان (پارور/ فیرور) په انګلیسي Faroes) په فارویي Føroyar) په ډنمارکي Færøerne) فارو د (میګې) په معنی دی. یاده اتلس ټاپوییزه سیمه د ډنمارک اړوند نیمه خپلواکه سیمه ده.