طبيعي پوهنې د پوهنو هغه برخه او ټولگه ده ، چې له انسان نه بهر د طبيعي ښکارندو ( پديدو ) څېړنه کوي . د طبيعي پوهنو لړليک په لاندې ډل دى :

  1. ستورپوهنه
  2. ژونپوهنه
  3. جغرافيه
  4. ځمکپوهنه
  5. پنځپوهنه
  6. کيميا
  7. شمېرپوهنه
  8. تخنيک پوهنه

اخځونه

  1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Естественные_науки