شينتو د ياماتو [ياني جاپان] آره گروهه ده. د دې بل نوم "کامي نو ميچي" دی چې مطلب يې "د خدای لار" دی.

څوباکي مزار

دینپوههسمول

کاميسمول

کامي د خدای لپاره د ياماتو ژبې ويی دی خو په ياماتو پښويه کې ډېرگړی او يوگړی نشته نو کامي تش يو خدای له نه کارول کيږي بلکې د خدای بېل بېل څرگندوي له هم کارول کيږي. له شينتو مخې دا څرگندوي په چاپېريال کې موندل کيږي لکه په ونو، سيندونو، ژوي وغيره وغيره کې کامي مېشت کېدې شي.

کاننگارهسمول

د دوی طنيعي غونډال سره دا جاج تړاو لري. تر دې لاندې د شينتو لار تلونکو په ښه او بد باندې توپير کولی شي.

امېنوميناکانوشيسمول

له شينتو مخې امېنوميناکانوشي لومړی کامي و. له شينتو مخې امېنوميناکانوشي د ټول ټوپن او تخليق سرچينه ده.

د ياماتو جوړونهسمول

 
يزاناگي او يزانامي

له شينتو مخې دوه څښتنو ياماتو جوړه کړې وه: يزاناگي [څوک چې بولي] او يزانامي [څوک چې بلل شوې وي]. دوي نه بيا نور کامي را ووتل.