سمندري لړمان

Eurypterid
سمندري لړمان
مملکه ژوی
څانگه بند پښه لرونکی ژوي
لاندي څانگه نوسی لرونکې ژوې
طبقه ورون خوله ژوي
طایفه سمندري لړمان

سمندري لړم (په لاتين: Eurypterid) د ورون خوله ژويو څخه وو چی د اردويسین (چی ۴۶۰ میلیون کاله کېږي) څخه تر بېرم (چی ۲۴۸ میلیون کاله کېږي) پورې په تېشلو گرمو سمندرونو کی یی ژوند کاوه. یونایی او لاتینی نوم یی Eurypterid دی چی د دوو کلمو eury (په بښتو کی: ارت) او pteron (په پښتو کی: وزر) څخه جوړ شوي دي.