د ترکې هیواد د ولایتونو نوملړ

چپ

د ترکې هیواد ایداري وېشترکیه هیواد ولایتونه) ترکیه ټول ۸۱ ولایتونه لري، بغیر له دري ولایتونو چې مرکزي نومونه یې د ولایت نوم سره توپیر لري نور ټول ولایتي مرکزونه د ولایت له نوم سره یو دي. یاد دري ولایتونه عبارت دي له ختای مرکز انتاکیه) قوجا ایلي مرکز ایزمیت) او سقاریه مرکز آداپازاري).

اژه سیمهسمول

مرمره سیمهسمول

تور سمندر سیمهسمول

مرکزي آناتولیاسمول

ختیځه آناتولیاسمول

مدیترانه سیمهسمول

سویل ختیځه آناتولیاسمول