د اندازه کولو واحد

د اندازې واحد په انګلیسي unit of measurement) د اندازې یو ثابت واحد دی, چې د شمیر او اندازه کولو لپاره کمیت راوړي. په نړۍ کې د یو څیز د اندازه کولو لپاره د یو ثابت واحد موجودیت دی. یو کمیت ته د واحد موندلو لپاره ساینس پوهانو په خپلو څیړنیزو ناستو کې دې نتیجې ته رسیدلې ترڅو هرکمیت ځانګړې واحدي اندازه ورکړل شي ترڅو د فزیکي تعیراتو په ترڅ کې بدلون ونه مومي.

The former Weights and Measures office in Seven Sisters, London
Units of measurement, Palazzo della Ragione, Padua