د افغانستان د پوهنتونونو لړليک

دا لاندې په افغانستان کې د پوهنتونونو یو لړلیک دی، چې د ولایتوتو په ترتیب اڼل شوي.

نور ولايتونه