آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د افغانستان د پوهنتونونو لړليک

دا لاندې په افغانستان کې د پوهنتونونو یو لړلیک دی، چې د ولایتوتو په ترتیب اڼل شوي.

نيوليک

بلخ

هلمند

هرات

كابل

كندهار

خوست

ننگرهار

پكتيا

نور ولايتونه