دقيقه د ساعت شپېتمې برخې ته وايي، چې يوه ورځ څلېرويشت ساعته لري.