خايالي

خايالي يو ناروشتي ژونره يا رکم ده کم چي زياتره په ناروشتي دونيا کي جوړه سوي وي او زياتره زايونه، نخشي، کيسي يا خالګ يي د اسلي دونيا(زموژ وسني دونيا) پسي اړه نلري. خايالي ډيري ريشي په رسم و رواج کي لري، او دغه کيسي بيا په کتابو او ډرامو کي کارول کيژي. په وساني وخت کي خايالي په نورو زانو کي هم ډيره کارول کيژي، لکه، پيلم، ټلويژين، نخشيي کيتابونو او ويډيو لوبي. 

د وايليټ پيري کيتاب

ډولنهسمول

تاريخسمول

 
د وايليټ پيري کيتاب(١٩٠٦)(14730393436)

پخواني تاريخسمول

وساني خاياليسمول

ميډياسمول