ژونره يا رکم د کيسو يا د نورو موښتاليپو تماسو (ليکسوي، ويلسوي، بريشناي، نښشسوي، نور) د پاره جوړ سوي پيژندنه ده. په دي پيژندنه کي موژ کولاي سو چي ووينو چي يوه کيسه تسه رکم کيسه ده.  موژ دا پيژندنه په نورو زاينو کي هم کاروالي سو، لکه ناروشتي کيسه يا پيلم جوړول. او موژ که نا خبره يو چي دا تسه ډوال کيسه ده نو موژ د رکم پيژندني تسښه مرسته اخيستي سو.