ناروشتي دونيا هغي دونيا ته وايي کم چي د زانه جوړه کړي وي او زاينوه، نخشي، نومونه، دونياوي، ستوري او نور دغه سي شيان هم د زانه جوړ کړي وي. ناروشتي دونيا په کيتابو، کيسو، کوميک، پيلم، ټلويژن، ويډيو لوبي او نورو دغه ډوال زايونو کي کارول کيژي. 

د لينډ اوپ اوز دونيا نخشه