ث " ثي يا سي" د پښتو ژبي د الفبا اووم ټکي توري دې. او ددي توري استعمال په عربې، فارسې، اردو او داسې نورو ژبو کې هم کيږي.