ت" تي" د پښتو ژبي د الفبا پنځم توري دې. او ددي توري استعمال په عربې، فارسې، اردو او داسې نورو ژبو کې هم کيږي.