بلاروسي ژبه

بیلاروسي ژبه (بلاروسي) беларуская мова) د بلاروس هیواد له دوه رسمي ژبو څخه یوه ده، چې د روسي ژبې ترڅنګ رسمیت لري. بلاروسي ژبه هم د روسي په څیر په سریلیک خط لیکل کیږي.