سریلیک خط (آزبوکا) یو الفابټ خط دی چې په ۱۰ مه میلادی پیړۍ کې د پرسلاو ادبیاتو مکتب کې د بلغاریا اول بوریس لپاره چې غوښتل یې بلغاریایان خپل خط ولري جوړ شو.