ګیلیک سکاټلنډي ژبه

ScotlandGaelicSpeakers2001.gif

ګیلیک ژبه سکاټلنډي ژبه (ګیلیک سکاټلنډي ژبه) د سکاټلنډ هیواد رسمي ژبه ده. یاده ژبه د ۲۰۰۱ کال د اټکل له مخی کابو ۹۵ زره وګړي لرل چې له دې ډلې ۵۲ زره په سکاټلنډ پاتی نور په امریکا، نیوزیلنډ او استرالیا کې میشت دي.