د جاپان د یوه کور کوټه

کوټه د يوې ودانۍ، کور يا هم يو تعميري بنسټ يو چاپېريالي واحد دی.