کنډکمشر

(له کنډک مشر نه مخ گرځېدلی)

کنډکمشر څوک چې د کنډک مشر وي، څوک چې د يوه بټيلين په راس کې وي، کنډکمشر ته نن جگړن وايي.[۱] کنډکمشر د ۲۷۰ سرتېرو ، د ۲۷ ډلگيو، د ۹ بلوکانو او د ۳ ټوليو مشر ته وييل کېږي. دا يوه پوځي رتبه ده.
سرچينه

  1. پښتو پښتو تشريحي سيند