کنډک د پياده لښکر درويا څلور ټوليو ته چې ٣٠٠ يا ٤٠٠ تنه کېږي کنډک وايي.[۱]
سرچينه

  1. پښتو-پښتو تشریحي سیند