د بابل د کارن مالومات
ps-0 دا کارن په پښتو ژبه هېڅ نه پوهېږي (او يا هم په ډېرې سختۍ سره ډېر لږ پرې پوهېږي).
no-N Denne brukeren behersker norsk (bokmål)morsmålsnivå.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
کارنان د ژبې له مخې

Hello, I am Magne Flåten, user:Magnefl from Norway.


۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰