سلامونه  زما مرام یواځې پښتو ژبې ته خدمت کول دې او له و ېکپېډیا څخه  د افغانستان د تارېخ غلو(اېرانېا نو) سړل دې .هېله ده  چې تاسو را سره هم مرسته وکړسمول