• دا کارن يو روبوټ دی، چې پر هره موضوع باندې کمې ليکنې وې، نو به يې جوړوي!