کار انګليسي: job د توليد دويم عامل کار دی، د انسان لپاره د ډير شيانو د جوړولو لپاره د ځمکې تر څنگ کار ته اړتيا ده تر څـو تر سره يې کړي. د ساري پـــه توگـــه مزدور کروندگر بانکوال او نور. په اقتصاد کې کار هغه ذهني او فزيکـې کـړني دی چې د اجور يا د معاش لپاره تر سره کيـږي. پروفيسـور مارشـال کـار داسـې تعريف کړی: له کار څخه موخه هغه ذهني يا فزيکي هلې ځلې دي چې لويـو او يـا کوچنيو موخو د لاسته راوړلو لپاره تر سره کيږي.

سرچینېسمول