ښاروالې ایداري ته ویل کیږي له کومې چې د ښار چاري پرمخ وړل کیږي. همدارنګه کولی شو ووایو چې ښاروالې د ښار بدن (مسوله) ایداره ده.