ژوي (په انگرېزي: Animal) ژوندي موجودات دي چې په اسانۍ د يوه ځايه بل ځای ته تلای شي او ظاهراً حس او خوځښت لري، ژوي يا يو ژونکه يي وي چې حياتي چارې يې د ژونکې په پروټوپلازم کې په ډېره ساده توگه تر سره کېږي، يا څو ژونکه يي وي چې بدن يې د زرو زرو ژونکو څخه جوړوي او ځانگړي غړي لري چې هره يوه يې ټاکلې دنده تر سره کوي. [۱]

د ژویو تنوع


سرچينې

  1. پښتو پښتو تشرېحي سيند، د ساينس د اکاډمۍ لخوا: کابل