ږدن (په انگرېزي: Millet) يو ډول زڼي دي چې د مارغانو د خوراک په توگه استعمالېږي.

ږدن