ډومنيک ډي وېلپين

ډومنيک ډي وېلپين

= Dominique de Villepin

د فرانسې لومړی وزير

لومړی وزير, فرانسه

ژاک شېراک