چوکها د بوټان د 20 ولسوالو څخه يوه ولسوالۍ ده۔

په بوټان کې چوکها ولسوالۍ

نور ولولئسمول