په بوټان کې چوکها ولسوالۍ

چوکها د بوټان د 20 ولسوالو څخه يوه ولسوالۍ ده۔

نور ولولئسمول