پيام افغان ټلويزون د امریکا له کېليفورنيا څخه خپرېږي . دغه ټلويزوني شبکه د يوه افغان سوداگر حاجي محمد عمر خطاب احمدزی لخوا په شخصي پانگې پیل شوه . دا يوه شخصي انځوريزه شبکه ده.

مخينه

د دغه ټلويزون د غوړېدو سرچينه له راډيو راپورته شوې . تر هرڅه دمخه پيام افغان يوه راډيويي شبکه وه چې بنسټ ېې د څو افغانانو لخوا په سر کې د عمر خطاب احمدزي نوم راځي کېښودل شو .

پيام افغان راډيو

د پيام افغان راډيو کارکوونکي

پيام افغان ټلويزون

د پیام افغان ټلويزون کارکوونکي

د خپرونو لړلیک

سرچينه