پوليش د پولنډ د تابعيت لرونکو ته انسانانو ته ويل کېږي. د پولنډيانو يو ډير لوي تاريخ دي کوم له ٣٠٠٠ کاله مخکي څخه را پيل سوي دي.