پرده وزری خوځندکې

Hymenoptera
پرده وزری خوځندکې
مملکه ژوی
شاخه Arthropoda
څېرمه شاخه شپږ پښې لرونکی ژوي
کلاس خوځندکې
څېرمه کلاس وزر لرونکی خوځندکې
طايفه پرده وزری خوځندکې

پرده وزری خوځندکې (په لاتين: Hymenopteraخوځندکو څخه دریمه لویه طايفه(ډله )ده چې د نړۍ په بېلا بېلو سیمو کې ژوند کوي. او په Symphyta او Apocrita (باريکه تنه لرونکی خوځندکې) تقسیم شوي دي. نوموړی ژوي دوه جوته وزره، مرکب سترگې او ۲ آنتېنه لري بدن یی د سر، ټټر او نس څخه جوړ شوي دي پرده وزری خوځندکې اجتماعي خوځندکې دی چې په ټولنو کې ژوند کوي او په غوښه خوړونکو خوځندکو او بوټي خوړونکو خوځندکو تقسیم شوي دي.