آرنۍ غورنۍ پرانيستل
Penaeus diagram telson.png
Compsobuthus acutecarinatus (1).JPG

ټېلسون (په لاتين: Telson) د كلک پوستى ژويو او نوسي لرونکو ژوېو بدن وروستي برخه ده چې د مقعد تر شا پرته ده. نوسي لرونکې ژوې لکه لړمان د ټېلسون پر سر باندي زهرلرونکي نيښ لري.