وړکتون د ماشومانو د ښوونې او روزنې هغه مرکز دی چې د ښوونځي د تگ نه مخکې پکې ماشوم روزل کېږي.

وړکتون

د وړکتون ګټۍ

وړکتون د ټولو ماشومانو په تیره د هغو کورنیو لپاره چې میرمنې یې له کورنه بهر دنده لري ډیر ګټوردئ،