د هوتکیانو ټول واکمنې Hotak Empire) له ۱۰۸۷-۱۱۱۶ هجری شمسی) د قندهار د غلجیانو قوم یوه شاهنشاهي قبیله وه چې په ۱۷۰۹ م کال کې یې د صفویانو واکمنې ختمه او خپل حکومت یې جوړ کړ. د هوتکي سلسلې لومړنی واکمن میرویس خان هوتک وو.

بيرغ
نخشه
موقعيت

واکمنانسمول

سیمهسمول

هدفسمول