هوتک د پښتنو د يو ټبر نوم دی. دغه ټبر د غرزيو پښتنو په کتار کې شمېرل کېږي.