نړيوال همغږی وخت ۳:۰۰+

همغږي نړیوال وخت+03:00 () د همغږي نړیوال وخت څخه درې ساعته مخکې دی.

همغږی نړیوال وخت + 03: نیلي (دسمبر)، مالټا (جون)، ژېړ (د کال په اوږدو کې)، روښانه نیلي (اوبه)

نور وګوره

سمول

بهرنۍ اړیکې

سمول