نړيوال همغږی وخت ٠١:٠٠+

همغږي نړیوال وخت+01:00() د همغږي نړیوال وخت څخه یو ساعت مخکې دی.

نړیوال همغږی وخت + 01: نیلي (دسمبر)،نارنجي (جون)، ژېړ (د کال په اوږدو کې)، روښانه نیلي (اوبيزه سيمې)

نور وګوره سمول

بهرنۍ اړیکې سمول