نيلز بوهر يو ډنمارکی ساينسپوه او فيزيکپوه وه چې د اتومونو په څېړلو او د کوانټم تخنيک په مخته بولو کې يې لوی لاس لرلی.

نيلز بوهر