هغه کس چې د فوق العاده هوښ او استعداد لرونکي وي. يا هر هغه کس چې د هوښ د معلومولو د ضريب IQ لوړه درجه لري.