مېگ ۱۵

مېگ ۱۵ (په روسي ژبه کې: МиГ-15) د جت یوه یرغل کونکی ښکاری الوتکه ده.