مېزپاسی سولگر (انگریزي: desktop computer) د ځاني سولگر یوه بڼه ده چې په یوه ځانگړې ځای د باقاعده کارونې لپاره په پام کې نیول شوی دی.

A stylized illustration of a tower personal computer