کوکﺉ مختلف ډولو او اندازو کې اوسپنیزه میله ده چې د ژوند ژواک چارو لکه ترکاڼۍ، ودانۍ جوړولو، او داسې نورو کې ترې کار اخېستل کېږي. مېخونه عموما په مېز جوړولو، المارۍ، تخت لرگینو دیوالونو او نورو کې کارول کېږي. په افغانستان کې عموما له پاکستاني او چینایي مېخونو څخه گټه اخېستل کېږي.

د کوکې څو ډولونه

تړلې لیکنېسمول

ترکاڼي فرنیچر