مشروطه پادشاهي

مشروطه پادشاهي (اساسي پادشاهي) د حکومت یو ډول دی چې ځواک او حقونه یې د اساسي قانون له مخې ځانګړي شوي وي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د نړۍ له ۱۵ هیوادونونه چې د ژوند ښه کیفیت لري ۸ یې د مشروطه پادشاهې نظام درلودونکي دي.

په نړۍ کې د حکومتي نظامونو ډول
په نړۍ کې د حکومتي نظامونو ډول