آرنۍ غورنۍ پرانيستل
مولوي محمد نبي محمدي، د روسانو په وړاندې جگړه کې يو جهادي مشر و
مولوي محمد نبي محمدي، د روسانو په وړاندې جگړه کې يو جهادي مشر و