آرنۍ غورنۍ پرانيستل
محراب

محراب په دېوال کې يو نيم دايروي تاق ته وييل کېږی.