دېوال هغه پناه شوې لوړ شکل څخه عبارت دی چې د پخو خښتو، خامو خښتو، ډبرو، غټو یا هم لرگي څخه جوړ شوی وی.

ودانۍ کې کارونهسمول

تړلې لیکنېسمول

ودانۍ