په کال کې دوه اختره راځي، چې د هغو څخه يي يو هم لوی اختر دي. لوی اختر د قرباني اختر دی، په دې اختر کي باید هر هغه څوک چې د قرباني توان ولري، قرباني وکړي.