لهنتسی ولسوالۍ

لهنتسی د بوټان د 20 ولسوالو څخه يوه ولسوالۍ ده۔

په بوټان کې ځای

نور ولولئسمول