لسيزه د وخت يو مهال دی چې د لسو کالونو مودې نه جوړه وي.